Nieuws

geplaatst: 09-01-2018

Balans privacy en veiligheid juridisch verankerd in nieuwe wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Voor het kabinet gaan de belangen van veiligheid en privacy hand in hand. Er kan, mag en zal geen sprake zijn van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers. De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) biedt hiertoe al de nodige waarborgen, maar het kabinet zal op een aantal specifieke onderdelen nog scherper toezien dat de juiste balans tussen veiligheid en privacy is geborgd.

Deze balans waarborgt de privacy van burgers terwijl de inlichtingen- en veiligheidsdiensten over de noodzakelijke middelen beschikken om te zorgen voor veiligheid en de verdediging van onze democratische rechtsstaat. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Bijleveld van Defensie ingestemd met toezending van een brief aan de Tweede Kamer hierover.

Vertrouwde partners
Omdat bedreigingen voor de veiligheid vaak internationaal zijn, is ook een internationale aanpak nodig. Maar dat betekent niet dat informatie van de AIVD en MIVD zomaar uitgewisseld wordt met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Wiv 2017 stelt meerdere criteria die moeten worden gewogen voordat de AIVD met een dienst mag samenwerken, zoals de parlementaire controle in een land, de mensenrechtensituatie en het niveau van gegevensbescherming. Op basis van deze afweging wordt bepaald hoeveel informatie er kan worden gedeeld. De ministers van BZK en Defensie zullen versneld de zogenaamde wegingsnotities opstellen voor die partners waarmee intensief wordt samengewerkt. Hierdoor kan toezichthouder CTIVD bij inwerkingtreding van de Wiv 2017 direct een substantiële toetsing van deze internationale samenwerking uitvoeren.

Evaluatie na twee jaar
De evaluatie van de Wiv 2017 wordt vervroegd uitgevoerd door een onafhankelijke commissie na twee jaar. Als uit de evaluatie blijkt dat er extra waarborgen in de wet moeten worden opgenomen, dan zal het kabinet daarvoor voorstellen indienen. De commissie zal bestaan uit deskundigen op het gebied van privacy, veiligheid en techniek. Zij krijgen toegang tot alle gegevens, ook staatsgeheimen, en hun rapport zal openbaar zijn.

Bewaartermijn
De Wiv 2017 regelt voor het eerst een algemene bewaartermijn voor verzamelde informatie door de diensten. Allereerst geldt dat van de daadwerkelijk geïntercepteerde data naar verwachting 98% direct weer verwijderd en vernietigd wordt. De overgebleven informatie verkregen uit onderzoek naar digitale datastromen mag maximaal drie jaar worden bewaard. Voor alle andere gegevens die voortkomen uit onderzoek geldt een maximale bewaartermijn van één jaar. Het kabinet zal ervoor zorgen dat bij inwerkingtreding van de wet instrumentarium beschikbaar is waarmee gegevensbescherming is geborgd, zodat de CTIVD dit onmiddellijk kan betrekken bij zijn toezichthoudende taken.

Bij de tijd brengen
Om Nederland zo veilig mogelijk te maken, moeten de AIVD en MIVD daar zijn waar de informatie is. In de 21ste eeuw communiceren kwaadwillenden met apps, mobiele communicatiemiddelen en via cloud services. En niet meer via de vaste telefoonlijn. Met alleen traditionele inlichtingenmethoden als volgen, observeren en het aftappen van telefoongesprekken lopen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten informatie mis. De Wiv 2017 brengt de bevoegdheden van de diensten bij de tijd, zodat zij hun werk goed kunnen uitvoeren en niets missen. Dit om onze nationale veiligheid, onze digitale veiligheid en onze militairen op missie te beschermen.

Nieuws

geplaatst: 09-01-2018

Project duurzame scholen in Culemborg

De gemeente Culemborg en alle onderwijsbesturen die in Culemborg actief zijn, hebben zich als doel gesteld om de schoolgebouwen in Culemborg maximaal te verduurzamen. Dit betekent dat wordt gestreefd om alle schoolgebouwen gasloos en energieneutraal te maken. De gemeente en schoolbesturen gaan samenwerken in het project “Duurzame Scholen Culemborg”. Daarvoor werd onlangs een intentieverklaring tussen alle partijen ondertekend.

Scholen vormen met 20 schoolgebouwen een substantieel deel van het maatschappelijk vastgoed in Culemborg. Het nieuwe gebouw van de Brede School Culemborg Oost is een voorbeeld van een moderne gasloze, energieneutrale school. In dit gebouw zijn de duurzaamheidsaspecten in het ontwerp meegenomen. De uitdaging voor de overige scholen ligt op het vlak van het verduurzamen van de bestaande gebouwen.

Het project past bij de ambities van de gemeente Culemborg om te streven naar energieneutraliteit uiterlijk in 2040. Energieneutraal betekent dat evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt. Momenteel wordt ongeveer 5% van het energieverbruik duurzaam opgewekt. Om dit naar 100% te brengen is een enorme opgave. Alle inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente moeten hier een bijdrage aan leveren om dit doel te kunnen bereiken. Deze lokale ambities vloeien voort uit de opdracht uit het verdrag van Parijs, waarin bijna 200 landen afgesproken hebben om zich tot het uiterste in te spannen de temperatuurstijging op aarde te beperken. De belangrijkste maatregel daarvoor is het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2). Op Europees, nationaal en provinciaal niveau wordt daarom beleid opgesteld te kunnen voldoen aan deze doelstellingen.

Nieuws

geplaatst: 09-01-2018

Nuon start samenwerking met MKBDoorgaan.nl om ondernemers te helpen die hun rekening niet kunnen betalen

Energieleverancier Nuon is een samenwerking gestart met stichting MKBDoorgaan.nl om ondernemers bij wie de zaken tijdelijk wat minder gaan vroegtijdig hulp te kunnen bieden. Door deze bedrijven in contact te brengen met collega-ondernemers voor bijvoorbeeld coaching of financieringsmogelijkheden zorgen we samen dat deze bedrijven er weer bovenop komen. Zodat ze straks weer een gezond bedrijf hebben en gewoon hun rekeningen kunnen betalen.

Nuon is er voor ondernemers. Ook als de zaken even wat minder gaan. Want Nuon begrijpt dat ondernemen ups en downs kent. Daarom helpt de energieleverancier ondernemers ook als betalen een keer niet gaat. Met uitstel van betaling of een regeling die weer even wat lucht geeft. Maar soms zijn deze oplossingen niet toereikend en is de ondernemer gebaat bij een ander soort hulp. Deze ondernemers wil Nuon niet in de kou laten staan.

Nuon snapt echter ook dat het niet altijd even makkelijk is om hulp te vragen. Daarom is Mark Post, directeur MKB van Nuon, erg blij met de samenwerking met stichting MKBDoorgaan.nl. “In 2017 ben ik in contact gekomen met MKBDoorgaan.nl tijdens de aftrap van het programma in Noord-Holland. Ik was meteen onder de indruk van het slimme concept. Hulp bieden voordat het te laat is, voorkomt dat ondernemers onnodig kopje ondergaan. Daar hebben we allemaal baat bij. In de eerste plaats de ondernemer, maar ook Nuon omdat we niet blijven zitten met onbetaalde facturen. Daarbij vind ik het goed dat lokale ondernemers worden ingezet om te helpen, te coachen of te sparren. Voor ondernemers en door ondernemers. Dat maakt het extra krachtig”, aldus Post.

Post besprak het initiatief met Erwin Hasselt, de manager van de Ondernemersdesk. Dit is de zakelijke klantenservice van Nuon waar ondernemers terechtkomen wanneer ze bijvoorbeeld een betalingsregeling willen treffen. Erwin was meteen enthousiast. “Op onze Ondernemersdesk spreken we dagelijks vele ondernemers. Het is voor ons erg herkenbaar; klanten die wel willen betalen, maar niet kunnen. Vaak is dat tijdelijk maar soms is er meer aan de hand. Wij willen dat klanten bij ons in goede handen zijn. Daarom is het fijn dat we klanten nu echt een oplossing kunnen bieden die verder gaat dan coulant zijn met de betalingstermijn. Zo zorgen we dat klanten geholpen worden en van hun bedrijf weer een succes kunnen maken. Want daar doen we het uiteindelijk voor”, aldus Hasselt.

Ook MKBDoorgaan.nl is erg blij met de samenwerking die voor alle betrokkenen een win-win situatie oplevert. “We zijn heel blij dat Nuon de rol van vroegsignalerende partij vervult. In oktober zijn we gestart met een pilot en de eerste resultaten zijn erg positief”, vertelt Jacqueline Zuidweg, initiatiefnemer van MKBDoorgaan.nl. De stichting helpt ondernemers die in (financiële) problemen zijn gekomen of dreigen te komen, maar die wel een levensvatbaar toekomstperspectief hebben. Daarnaast helpt de stichting bedrijven die belemmeringen ervaren in de groei.

 

Nieuws

geplaatst: 09-01-2018

Nieuwe tool voor mkb draagt bij aan ketentransparantie

MVO Nederland heeft samen met drie chemiebedrijven een nieuwe tool ontwikkeld die bijdraagt aan ketentransparantie: de SDG Relevance Tracker. De tool stroomlijnt het gesprek over transparantie tussen partners in de toeleveringsketen en helpt bij het stellen van specifieke doelen voor verduurzaming. De tool is geschikt voor mkb'ers in de chemie en andere sectoren en is ontwikkeld in het Engels en Nederlands. De SDG Relevance Tracker is een van de resultaten van de Community of Practice Transparantie in de Keten die vorig jaar is opgericht. De SDG Relevance Tracker en een publicatie over de resultaten en ervaringen van de Community of Practice staan online op de website van MVO Nederland.

Transparantie is in de chemie nog in ontwikkeling, zeker als het gaat om wat zich afspeelt in de internationale ketens. Veel bedrijven vinden het voor hun toeleveranciers en afnemers lastig om vragen goed te beantwoorden als: wordt er deskundig en zorgvuldig gewerkt en is de opslag veilig? Veroorzaakt een bedrijf geen directe of indirecte schade aan mensen of omgeving? Deze tijd vraagt van bedrijven dat zij zelf grip krijgen op de effecten van hun ondernemen. En dus ook dat van hun ketenpartners. Niet alleen hier, maar ook elders in de wereld.

Transparantie in toeleveringsketen
Elsbeth Roelofs, sectormanager Chemie bij MVO Nederland. "In Nederland hebben bedrijven hun zaken over het algemeen goed op orde wanneer het gaat om gezondheid, veiligheid en het milieu. Maar in ontwikkelingslanden en opkomende markten spelen nog veel misstanden. De SDG Relevance Tracker is een van de resultaten van de Community of Practice Transparantie in de Keten die vorig jaar is opgericht. Het nieuwe aan de SDG Relevance Tracker is dat deze tool bedrijven helpt om te beoordelen welke doelstellingen en indicatoren per Sustainable Development Goal (SDG) relevant zijn voor het bedrijf en de ketenpartners."
Startpunt voor een gesprek met ketenpartners is dat bedrijven zelf weten aan welke SDG’s en bijbehorende doelen voor 2030 ze het meeste kunnen bijdragen. De SDG Relevance Tracker leent zich als tool uitstekend voor het ondersteunen van de interne discussie over de meeste relevante SDG’s voor het bedrijf zelf. Door meerdere mensen intern de tool te laten invullen, wordt zichtbaar welke SDG’s en behorende doelen het meest relevant zijn. Maar ook waar de verschillen van inzicht zitten. De tool leent zich echter ook voor een projectportfolio van een consultant of NGO die wil checken welke SDG’s het meest relevant zijn gezien de focus van de organisatie.

Ondernemen met Sustainable Development Goals
De SDG Relevance Tracker werd op 7 december gelanceerd op de themamiddag ‘Ondernemen met Sustainable Development Goals’ georganiseerd door branchevereniging MVO in samenwerking met VNO-NCW en MVO Nederland. De middag was er op gericht om de kennis van de SDG’s te verdiepen en te laten zien hoe bedrijven hiermee aan de slag kunnen. Bedrijven kregen inzicht hoe ze hun duurzame initiatieven en energiemaatregelen kunnen vertalen naar de SDG’s.

Nieuws

geplaatst: 09-01-2018

Hoogste omzet ooit voor bioscopen

De Nederlandse bioscopen hebben in 2017 een topjaar gedraaid. Ze trokken bijna 36 miljoen bezoekers, het hoogste aantal sinds 1966. De omzet uit de kaartverkoop was met ruim 300 miljoen euro zelfs de hoogste ooit, zo bleek tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse bioscoopsector.

Het bioscoopbezoek in Nederland steeg voor het tiende achtereenvolgende jaar; in 2017 gingen 5,3 procent meer bezoekers naar de film dan het jaar ervoor. Het gemiddeld aantal bezoeken per hoofd van de bevolking kwam hiermee uit op 2,1 keer per jaar, dit is het hoogste gemiddelde sinds 1978.

Despicable Me 3 was de best bezochte bioscoopfilm van het jaar. Naar de animatiefilm over de schurk Gru die er achter komt dat hij een tweelingbroer heeft, gingen 1,3 miljoen mensen. Op de tweede plaats eindigde Pirates of the Caribbean 5 (ruim 1 miljoen bezoekers) en de derde plek was voor de live action-versie van Beauty and the Beast (850.000).
Voor het eerst in twintig jaar staat er geen enkele Nederlandse film in de lijst met best bezochte bioscoopfilms van het afgelopen jaar. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1997, toen het aandeel van de Nederlandse film historisch laag was. De grootste Nederlandse hit uit 2017 is zelfs een film die al in 2016 in de bioscopen uitkwam: Soof 2. Die trok het afgelopen jaar 355.000 bezoekers. De tweede plaats is voor de komedie Onze Jongens van Johan Nijenhuis (300.000 bezoekers), een film die ook al in 2016 uitkwam.

Het totale marktaandeel van de Nederlandse film bleef wel vrijwel gelijk, met 12 procent. Er werden ruim 4,3 miljoen kaartjes voor Nederlandse films gekocht.

Nieuws

geplaatst: 09-01-2018

Barnier over Brexit: ‘Ik realiseer me dat Nederland hard geraakt kan worden’

EU-onderhandelaar Michel Barnier is zich bewust van de schade die de Nederlandse economie kan oplopen door de Brexit. Dat maakte hij vandaag duidelijk tijdens een bezoek aan MKB-Nederland en VNO-NCW. Barnier sprak met een grote groep Nederlandse ondernemers over de Brexit en het proces van onderhandelingen komend jaar.
 
Onderhandelingen 2018
Voor de aanwezige ondernemers schetste Barnier het hele proces van onderhandelingen komend jaar, inclusief alle stappen die gezet moeten worden naar maart 2019, het moment dat het VK uittreedt uit de EU.

Verder schetste Barnier de mogelijke scenario’s, waarbij het uiteindelijk aan de Britten is om duidelijke keuzes te maken. Daarbij is hij niet van plan om de Britten de krenten uit de pap te laten halen. Daarnaast maakte de EU-onderhandelaar duidelijk dat voor hem glashelder is hoe hard landen als Nederland geraakt kunnen worden door de Brexit.
 
Van visser tot transporteur
Van individuele vissers tot vertegenwoordigers van sectoren als het transport of de hightech sector hadden de gelegenheid om Barnier vragen te stellen voorafgaand aan zijn ontmoeting met premier Rutte later vandaag.
 
'Ik kom terug'
Barnier zegde toe om in overleg te blijven met de Nederlandse bedrijfslevenorganisaties. ‘Ik kom graag terug. Door structureel contact te houden kunnen we inzichten uit de verschillende sectoren van de economie gebruiken,’ aldus Barnier. Een vervolgontmoeting met zijn team wordt door MKB-Nederland en VNO-NCW op korte termijn georganiseerd.
  

Nieuws

geplaatst: 09-01-2018

Vijf indicatoren voor een goed stalklimaat in varkensstallen

Het stalklimaat mag niet schadelijk zijn voor het dier. Volgens de wettelijk gestelde doelen mogen varkenshouders zelf bepalen hoe zij voor een goed stalklimaat zorgen. Maar wat is een goed stalklimaat en hoe bepaal je dat? Om varkenshouders en inspecteurs hierbij handvatten te bieden, heeft Wageningen Livestock Research vijf kenmerken benoemd waarmee ze eenvoudig en objectief het stalklimaat kunnen controleren.

Temperatuur en kwaliteit stallucht
De kwaliteit van stallucht is sterk gerelateerd aan de buitentemperatuur. Als het buiten koud is wordt er minder geventileerd en neemt de kwaliteit van de stallucht af. Is het buiten warm daarentegen, dan hijgen en pompen biggen meer en komt juist rillen en tegen elkaar aankruipen minder voor. Ook zoeken biggen dan meer verkoeling op reeds bevuilde plekken, waardoor hok- en dierbevuiling toenemen. Naast de temperatuur is ook de kwaliteit van stallucht van belang. Bij de vleesvarkens zijn koolstofdioxide- en ammoniakconcentraties geassocieerd met alle ademhalingskenmerken en geïrriteerde ogen. Oogscores gaan gelijk op met bevuiling en tussen hok- en dierbevuiling is dan ook een sterk verband. Een verhoogde NH3-concentratie kan tevens leiden tot meer agressie en minder onderwerpend gedrag.

Vijf indicatoren voor stalklimaat
In het rapport 'Signaalindicatoren bij handhaving van "Open Normen" voor dierenwelzijn' zijn vijf indicatoren voor een goed stalklimaat benoemd.
Concentraties koolstofdioxide (CO2) en ammoniak (NH3) in de lucht
Mate van roodheid en/of bevuiling in de ogen
Mate van oorbijten
Mate van staartbijten
Mate van bevuiling van de dieren

Instrument voor stalinspectie door NVWA
Dit rapport beschrijft hoe de onderzoekers zijn gekomen tot de keuze voor deze indicatoren, waarvan bedrijven kunnen worden gesignaleerd die mogelijk niet aan de open norm voor stalklimaat voldoen. Het is niet de bedoeling om van de open norm weer een gesloten norm te maken, maar om de NVWA-inspecteur een instrument in handen te geven dat vervolgonderzoek kan rechtvaardigen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, in het kader van het Beleidsondersteunend onderzoekthema ‘Dierenwelzijn’ (projectnummer BO-20-008-018).

Nieuws

geplaatst: 09-01-2018

Nederlanders boeken recordaantal vakanties naar het buitenland

Nederlanders gingen nog nooit zo vaak op vakantie naar het buitenland als afgelopen jaar. Uit cijfers van NBTC-NIPO Research blijkt dat er ruim 19 miljoen buitenlandse reizen werden ondernomen, 7 procent meer dan in 2016.

Duitsland, Frankrijk en Spanje waren de populairste bestemmingen. In 2016 nam het aantal Nederlandse vakantiegangers ook al toe, na een paar jaar met dalingen. In 2017 boekten Nederlanders in totaal meer dan 36 miljoen vakanties in binnen- en buitenland. Die werden ondernomen door ruim 13 miljoen Nederlanders, oftewel zo'n 82 procent van de bevolking.

Veluwe overstijgt badplaatsen
De mensen die er in Nederland op uit trokken, gingen het vaakst naar de Veluwe. Voor het eerst in jaren was die bestemming populairder dan de badplaatsen aan de Noordzee.
Het aantal vakanties in Nederland bleef het afgelopen jaar gelijk met ruim 17 miljoen. Er was volgens NBTC-NIPO geen toename vanwege het matige zomerweer. Ook de economische groei speelde mee. Daardoor hadden mensen meer geld te besteden en kozen ze vaker voor het buitenland.

Griekenland was een van de landen die profiteerden. Het Zuid-Europese land was de afgelopen jaren minder in trek vanwege de vluchtelingenstroom, maar zag het aantal Nederlandse bezoekers voor het eerst in jaren weer flink stijgen, met 40 procent. Turkije viel buiten de top-10 van populairste bestemmingen vanwege de politieke onrust en terreurdreiging. 

Nieuws

geplaatst: 09-01-2018

Spaarexpert: Nulrente een kwestie van tijd

Spaarders bij de drie grootste banken moeten er serieus rekening mee houden dat hun rente dit jaar nog verder daalt. Het tarief van 0,05% gaat naar 0,01% en mogelijk zelfs naar 0%, voorspelt spaardeskundige Matthijs van Herten van onderzoeksbureau MoneyView. 

Lees hier verder.

Bron: Telegraaf

Nieuws

geplaatst: 09-01-2018

Onbegrijpelijk om familiebedrijven meer belasting te laten betalen

Het kabinet wil familiebedrijven meer belasting laten betalen. In plaats van 25 procent betalen zij straks 28,5 procent belasting over winsten die zij krijgen uitgekeerd. Deze tariefverhoging in box 2 voor directeur grootaandeelhouders (dga’s) is volgens het kabinet nodig om 'tegenwicht' te bieden aan de verlaging van de vennootschapsbelasting. Dit snijdt geen hout, zo laat ook een recent onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) zien.
 
Fiscale motieven niet doorslaggevend
Het kabinet denkt dat door de verlaging van de vennootschapsbelasting de bv te aantrekkelijk wordt. Een verhoging van het box 2 tarief moet voorkomen dat ondernemers uit fiscale motieven de bv in ‘vluchten’. Een onduidelijke reden, zeker nu volgens het CPB fiscaliteit helemaal niet doorslaggevend is op de rechtsvormkeuze van ondernemers. Andere factoren spelen evengoed een rol, zoals risico, vermogensopbouw en bedrijfsopvolging. Eenmaal gekozen blijft gekozen, om in de woorden van het CPB te blijven. Het rapport bevestigt wat wij allang wisten: angst voor verstoring van het ‘globale evenwicht’ is ongegrond, en de maatregel is dus onnodig.
 
Boete op ondernemen
Laten we vooral niet vergeten dat de tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting grotendeels wordt betaald door het bedrijfsleven zelf. In box 2 wordt de winst belast die wordt uitgekeerd aan de dga’s. Maar bij 70 procent van de ondernemingen blijft de winst gewoon binnen de onderneming. Die wordt gebruikt als buffer, of voor investeringen en groei van de onderneming. Straks wordt dus belasting geheven over winsten die in het verleden al belast waren tegen het hogere tarief van de vennootschapsbelasting. Dga’s die de winst niet uitkeren maar teruginvesteren in hun bedrijf, moeten worden beloond. In plaats daarvan dreigt nu voor hen een boete.
 
Solvabiliteit onder druk
Het gevolg is dat ondernemers zich genoodzaakt voelen om – vooruitlopend op de tariefsverhoging – de gereserveerde winsten uit hun bedrijf te halen. Dat levert het kabinet in 2018 en 2019 een extra belastingopbrengst van bijna 1,8 miljard euro op. Het kabinet stuurt er deze manier op aan dat zo’n 7 miljard euro aan eigen vermogen uit (familie)bedrijven wordt gehaald. Dat kapitaal kan niet meer gebruikt worden voor investeringen. Dit gaat ten koste van de continuïteit en groei van deze ondernemingen en zet de solvabiliteit onder druk. Dit kan echt niet de bedoeling zijn. We roepen het kabinet dan ook met klem op de belastingmaatregel terug te nemen. Leg de groei en werkgelegenheid in het mkb niet in de waagschaal.