Nieuws

09-01-2018 21:38

Project duurzame scholen in Culemborg

De gemeente Culemborg en alle onderwijsbesturen die in Culemborg actief zijn, hebben zich als doel gesteld om de schoolgebouwen in Culemborg maximaal te verduurzamen. Dit betekent dat wordt gestreefd om alle schoolgebouwen gasloos en energieneutraal te maken. De gemeente en schoolbesturen gaan samenwerken in het project “Duurzame Scholen Culemborg”. Daarvoor werd onlangs een intentieverklaring tussen alle partijen ondertekend.

Scholen vormen met 20 schoolgebouwen een substantieel deel van het maatschappelijk vastgoed in Culemborg. Het nieuwe gebouw van de Brede School Culemborg Oost is een voorbeeld van een moderne gasloze, energieneutrale school. In dit gebouw zijn de duurzaamheidsaspecten in het ontwerp meegenomen. De uitdaging voor de overige scholen ligt op het vlak van het verduurzamen van de bestaande gebouwen.

Het project past bij de ambities van de gemeente Culemborg om te streven naar energieneutraliteit uiterlijk in 2040. Energieneutraal betekent dat evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt. Momenteel wordt ongeveer 5% van het energieverbruik duurzaam opgewekt. Om dit naar 100% te brengen is een enorme opgave. Alle inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente moeten hier een bijdrage aan leveren om dit doel te kunnen bereiken. Deze lokale ambities vloeien voort uit de opdracht uit het verdrag van Parijs, waarin bijna 200 landen afgesproken hebben om zich tot het uiterste in te spannen de temperatuurstijging op aarde te beperken. De belangrijkste maatregel daarvoor is het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2). Op Europees, nationaal en provinciaal niveau wordt daarom beleid opgesteld te kunnen voldoen aan deze doelstellingen.