Column BVD adocaten

Magazines | Rivierenland Business nummer 6 2017

Wat als uw

opdrachtgever fuseert?

Contracten gaan over

Als Jan en Piet een contract sluiten, kan Jan het contract niet zonder medewerking van Piet overdragen aan iemand anders. Datzelfde geldt wanneer ondernemingen zaken met elkaar doen. Bij een fusie geldt echter een belangrijke uitzondering. Bij een juridische fusie of splitsing van een B.V. gaan contracten, met de verplichtingen die daarbij horen, in principe automatisch over op de verkrijgende partij. De verkrijgende partij kan het overnemende bedrijf zijn, of een nieuwe vennootschap. Uw opdrachtgever hoeft u dus niet om toestemming voor de contractovername te vragen.

Op het eerste gezicht lijkt er voor u dus weinig te veranderen als uw opdrachtgever fuseert, de afspraken gelden immers nog steeds. Bovendien bepaalt de wet dat pandrechten van de verdwijnende rechtspersoon overgaan op de verkrijgende rechtspersoon. Dat lijkt allemaal positief.

Debiteurenrisico

Toch is het goed om aandacht te besteden aan het debiteurenrisico dat kan ontstaan door de fusie. Waarom? Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het overnemende bedrijf grote leningen heeft, waarvoor veel zekerheid is verschaft aan de bank. Mogelijk heeft de bank sterkere zekerheden bedongen dan uw onderneming. Als uw opdrachtgever vervolgens steeds langer wacht om uw facturen te betalen, en u uw pandrecht wilt uitwinnen, kan het zomaar gebeuren dat de bank daar een stokje voor steekt. De wet bepaalt namelijk dat een ouder pandrecht sterker is dan een jonger pandrecht. Dit kan betekenen dat de bank er vandoor gaat met de opbrengst terwijl u het nakijken heeft.

Die situatie deed zich voor bij iemand die een lening had verstrekt aan een bedrijf dat caravans verkocht. Hij kreeg een pandrecht op de caravans, en dacht zekerheid te hebben. Toen de caravandealer failliet ging, meldde de bank zich echter met een ouder pandrecht. Degene die de lening had verstrekt trok daardoor aan het kortste eind en kon fluiten naar zijn geld.

Wat kunt u doen?

Als u hoort dat uw opdrachtgever gaat fuseren, kunt u onderzoek (laten) doen naar de financiële en juridische gevolgen daarvan voor uw onderneming. Een onderneming die wil fuseren is namelijk verplicht om inzicht te verschaffen in onder andere de jaarrekeningen van de te fuseren rechtspersonen. Ook de gegevens daarvan die normaal gesproken niet gepubliceerd hoeven te worden moeten dan openbaar worden gemaakt. Vaak worden deze stukken beschikbaar gesteld op de website van het bedrijf. Als u op basis van de stukken graag aanvullende zekerheid wilt krijgen, kunt u dit afdwingen bij een van de fuserende partijen. In ieder geval geldt dat u er goed aan doet om advies van uw accountant of advocaat in te winnen. Better safe than sorry!

De omzet van uw bedrijf is de afgelopen jaren mooi gegroeid. U mag steeds meer grote ondernemingen tot uw klantenkring rekenen. Het openstaande bedrag aan debiteuren loopt daardoor soms ook op. Maar u maakt zich geen zorgen: in uw contracten is een eigendomsvoorbehoud opgenomen voor hetgeen u levert, en u heeft een pandrecht op de vorderingen en voorraad van uw klanten. Dan hoort u dat een van uw grootste klanten gaat fuseren. Wat zijn uw contracten en zekerheden dan nog waard?

Mr. C.T. (Cornelis) Klepper advocaat bvd advocaten www.bvd-advocaten.nl

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 Sterk bedrijfsleven voor een vitale gemeente

Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige stad en centrum en dragen bij aan lokale initiatieven. Ondernemers hebben een gemeente nodig met een sterke economische agenda om groei te stimuleren en onnodige belemmeringen weg te nemen of te voorkomen.

MKB-Midden en VNO-NCW Rivierenland roepen de gemeenten op een onderscheidende economische agenda voor de regio op te stellen, met daarbinnen bruisende binnensteden en vitale kernen. Er is noodzaak om economisch beleid af te stemmen met andere gemeenten, maar tegelijkertijd te streven naar onderscheidend vermogen.

? Blijf investeren in het MKB

Het midden- en klein bedrijf is de 'motor' van de (lokale) economie.

? Zorg voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Wat is er mooier dan te werken in de stad of gemeente waar je woont? Of je eerste baan/onderneming te starten in de gemeente waar je hebt gestudeerd? Een stad of gemeente dient dan ook aantrekkelijk te zijn om te werken en te wonen.

? Zorg voor een duurzame en bereikbare gemeente

Een aantrekkelijk gemeente om in te wonen, te werken en te bewegen is ook een schone en groene gemeente. Een gemeente met een gezond leefklimaat, met een goede luchtkwaliteit en een goede bereikbaarheid. We willen graag meewerken aan de ambitie van een klimaatneutrale gemeente/stad. Op het gebied van mobiliteit zien we kansen. Het stimuleren van fietsen en lopen levert een bijdrage aan een duurzame gemeente. En het draagt bij aan het bereikbaar houden van de gemeente. Zo creëren we ook weer ruimte voor de auto.

? Maak werk van werk

Een adequaat aanbod van geschoolde werknemers met competenties die goed aansluiten op de regionale economische activiteiten is noodzakelijk. Continue bijscholing blijft dan ook noodzakelijk door de zeer snelle (markt)wijzigingen die het bedrijfsleven raken. De aansluiting tussen bedrijfsleven, onderwijs en arbeidsmarkt moet worden versterkt. Dit geldt voor zowel de hoger opgeleiden als de lager geschoolden.

? Zet rem op lokale lasten

Beperk de lokale lasten voor het bedrijfsleven. Voorkom stapeling van lasten en wentel de OZB-derving door leegstand niet af op eigenaren/gebruikers. Een gematigde lokale lastendruk is van groot belang voor de aantrekkingskracht van de gemeente/regio.

www.vno-ncwmidden.nl

www.mkbmidden.nl

Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hebben MKB-Midden en VNO-NCW Rivierenland een manifest opgesteld over de voor het lokale bedrijfsleven belangrijkste onderwerpen. Het manifest is aan de politieke partijen in de gemeenten aangeboden. VNO-NCW Rivierenland en MKB-Midden willen daarmee bereiken dat de politieke partijen in de regio deze punten betrekken bij hun voorbereidingen op de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011