Artikel

16-02-2018 14:05

Giftige medewerker of waardevolle informatiebron?

De beoordelingsgesprekken voorbij is het tijd het net op te halen voor de voortgangsgesprekken. Hoe staat de medewerker in het verdere verloop van zijn dienstverband? Met ambitie en verbetering of ervaart u dat kritische feedback beschouwd wordt als een negatieve kwestie?

Dergelijke kwesties bij medewerkers zijn bijna onzichtbaar, maar ze hollen je organisatie van binnenuit uit. Tastbaar zijn ze wel. Tegenwerkingen zijn overduidelijk doordat organisatiedoelen en -middelen van elkaar losgekoppeld worden, zodat acties niet leiden tot de verwachte resultaten. Zichtbaar doordat mensen weg blijven of niet geïnteresseerd bij vergaderingen aanwezig zijn. Uitstelgedrag is tastbaar doordat deadlines niet worden gehaald. Betrokkenen ontwijken als het ware kwesties door onderweg andere beslissingen en andere acties uit te voeren, zonder zich hiervoor verantwoordelijk te stellen. Er valt een stilte als je binnenkomt of de medewerker ontwijkt je. In ergere gevallen leidt het tot vezuim van de medewerker.

Wist u dat meer dan 25% van alle ziekmeldingen is terug te voeren naar een arbeidsconflict? En wat kost een zieke medewerker gemiddeld?
Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld 250 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen. Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening. Vanuit goed werkgeverschap én het bedrijfsbelang is het noodzaak deze kwesties professioneel en snel op te lossen. Immers, het kost voor beide partijen veel negatieve energie en de hele organisatie wordt er dagelijks negatief door beïnvloed.

Dergelijke arbeidsconflicten zijn goed op te lossen en leidt zelfs vaak tot meer betrokkenheid en verbinding. Doorgaans wil het merendeel zich verbeteren door zich gehoord te voelen, maar durven het niet (meer) bespreekbaar te maken. Bang voor eventuele negatieve gevolgen in hun samenwerking(en), verdere escalatie of voor hun dienstverband. Een als niet positief ervaren beoordeling vergroot zelfs de angst om zich inhoudelijk kritisch uit te laten over zijn of haar bevindingen over het werk of de samenwerkingen. Het niet onderzoeken van deze signalen is een gemiste kans. Enerzijds leidt het tot verdere escalatie met de medewerker. Anderzijds geeft de medewerker waardevolle pijnpunten in de organisatie aan die daarmee genegeerd worden. Het conflict wat hierdoor ontstaat leidt tot meer onrust en kan zich als een olievlek in de organisatie verspreiden. 

Conflictbemiddeling of conflictcoaching draagt op een neutrale wijze bij aan het verbeteren van het klimaat binnen het bedrijf én zorgt voor een gedragen verbetertraject en/of re-integratie van de medewerker die er letterlijk ziek van is geworden. Het succes van conflictbemiddeling of conflictcoaching is vooral afhankelijk van hoe snel je het inzet. Bijvoorbeeld, afwachten op een terugkoppeling van de bedrijfsarts dat mediation is gewenst, kan in vele gevallen al leiden tot een ongewilde escalatie van de kwestie. Immers, de bedrijfsarts heeft de kwestie dan al bij uw medewerker betiteld als arbeidsconflict.

Arbeidsmediation en conflictcoaching
Met arbeidsmediation kunt u waardig als werkgever / leidinggevende en werknemer(s) samen tot een oplossing komen van de kwestie(s) met als doel het continueren van de samenwerking. Indien er nog niet echt een conflict is maar wel al de nodige wrijving is ontstaan én in de context van het probleem het nog niet echt nodig of gewenst is een formeel medationtraject in te gaan, dan biedt conflictcoaching een oplossing.

Indien er uiteindelijk toch gezamenlijk geconstateerd wordt dat de ambitie om voortvarend bij elkaar te willen blijven een gepasseerd station is, dan leidt de arbeidsmediation naar de zogenaamde exit-mediation.

Als gespecialiseerd arbeids- en organisatie mediator met ruim 20 jaar ervaring in de context van HR, bedrijfskunde en management, zie ik erop toe dat er op een respectvolle manier toegewerkt wordt naar een voor beide partijen acceptabel afscheid en de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst.

2Forgive Mediation: Conflictbemiddeling - Conflictcoaching - Communicatietraining
2Forgive Mediation begeleidt partijen vertrouwelijk, neutraal en onafhankelijk bij kwesties, conflicten en onderhandelingen door zich vooral te richten op het verbeteren van de condities waaronder besluitvorming plaatsvindt. Met als doel om tot een gezamenlijk gedragen oplossing en voor een ieder van hen tot optimale resultaten te komen, hetgeen resulteert in afspraken die ook daadwerkelijk worden nagekomen.

U bespaart zich veel geld, stress en tijd door het inzetten van arbeidsmedation en/of conflictcoaching. Daarnaast is alles wat tijdens de arbeidsmediation besproken wordt vertrouwelijk. En dus uitermate geschikt indien een voortzetting van de samenwerking of persoonlijk contact gewenst is.

Ik adviseer u graag in welk opzicht conflictcoaching onderdeel kan uitmaken van uw strategisch personeelsmanagement.

 

DISCLAIMER

In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op Rivierenland Business.nl aan u aanbiedt: Het gebruik van de informatie is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2Forgive Mediation is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen uit dit artikel her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 2Forgive Mediation.

Informatie over de auteur

2Forgive Mediation, Diana Monsauret-Jurrius,. Info@2ForgiveMediation.com | MfN Registermediator / (Team/Conflict) Coach | T. 06-27330652, www.2forgivemediation.com | email
Uw naam
Uw email
Uw bericht