Nieuws

23-01-2020 20:11

Beweging naar kringlooplandbouw in Gelderland gestart

Het project Vruchtbare Kringloop Gelderland is afgerond. Tijdens de projectperiode werkten ruim 180 agrarisch ondernemers uit de Veluwe en het Rivierengebied aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, verminderen van de milieubelasting en het vergroten van de biodiversiteit. Daarmee is in Gelderland een goede beweging in gang gezet richting kringlooplandbouw en een vitaler platteland.
Het netwerk Vruchtbare Kringloop is vijf jaar geleden in de Achterhoek gestart en in 2018 uitgebreid naar de rest van Gelderland. In totaal werken ongeveer 600 boeren in Gelderland, voornamelijk melkveehouders, in studiegroepen aan de kwaliteit van bodem en water, het sluiten van kringlopen, klimaatbestendigheid en broeikasgasreductie.

Vitaal platteland Gelderland
In Gelderland werden 20 studiegroepen gevormd met (melk)veehouders, loonwerkers, akkerbouwers, pluimveehouders en fruittelers. Alle deelnemende ondernemers kregen handvatten en ideeën aangereikt op het gebied van natuurinclusief ondernemen, samenwerking tussen sectoren, bodemvruchtbaarheid, bemesting, biodiversiteit en gewaskeuze. Zij werkten aan bodem- en waterplannen en bedrijfsnatuurplannen met bedrijfseigen cijfers. Verder werden excursies, demo’s en veldbijeenkomsten aangeboden om kennis te delen en van elkaar te leren.

Diversiteit
In het project hebben deelnemers veel kennis opgedaan en hebben projectpartners geleerd wat ondernemers bezighoudt. Vanwege de grote diversiteit op de verschillende agrarische bedrijven, heeft Vruchtbare Kringloop Gelderland een vervolg gekregen in verschillende deelprojecten, zoals het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw. Daarin legt LTO Noord samen met de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, de agrarisch collectieven en agrarische natuurverenigingen meer accent op o.a. landschap en biodiversiteit in relatie tot bedrijfsmanagement, kostenstrategieën en economische duurzaamheid.

Over Vruchtbare Kringloop Gelderland
Het project heeft bijgedragen aan het sluiten van kringlopen en het verlagen van emissies naar grond- en oppervlaktewater. Het bereidt de deelnemers voor op belangrijke ontwikkelingen zoals grondgebondenheid, kringlooplandbouw, duurzaam bodembeheer, natuurinclusief ondernemen en effectief waterbeheer. LTO Noord en ZLTO hebben samen met het Agrarisch Natuurcollectief Veluwe het project Vruchtbare Kringloop in Gelderland opgestart, financieel ondersteund door Vitens, Waterschap Rivierenland, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland en LTO Noord Fondsen.
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement