Artikel

geplaatst: 16-02-2018

Giftige medewerker of waardevolle informatiebron?

De beoordelingsgesprekken voorbij is het tijd het net op te halen voor de voortgangsgesprekken. Hoe staat de medewerker in het verdere verloop van zijn dienstverband? Met ambitie en verbetering of ervaart u dat kritische feedback beschouwd wordt als een negatieve kwestie?

Dergelijke kwesties bij medewerkers zijn bijna onzichtbaar, maar ze hollen je organisatie van binnenuit uit. Tastbaar zijn ze wel. Tegenwerkingen zijn overduidelijk doordat organisatiedoelen en -middelen van elkaar losgekoppeld worden, zodat acties niet leiden tot de verwachte resultaten. Zichtbaar doordat mensen weg blijven of niet geïnteresseerd bij vergaderingen aanwezig zijn. Uitstelgedrag is tastbaar doordat deadlines niet worden gehaald. Betrokkenen ontwijken als het ware kwesties door onderweg andere beslissingen en andere acties uit te voeren, zonder zich hiervoor verantwoordelijk te stellen. Er valt een stilte als je binnenkomt of de medewerker ontwijkt je. In ergere gevallen leidt het tot vezuim van de medewerker.

Wist u dat meer dan 25% van alle ziekmeldingen is terug te voeren naar een arbeidsconflict? En wat kost een zieke medewerker gemiddeld?
Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld 250 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen. Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening. Vanuit goed werkgeverschap én het bedrijfsbelang is het noodzaak deze kwesties professioneel en snel op te lossen. Immers, het kost voor beide partijen veel negatieve energie en de hele organisatie wordt er dagelijks negatief door beïnvloed.

Dergelijke arbeidsconflicten zijn goed op te lossen en leidt zelfs vaak tot meer betrokkenheid en verbinding. Doorgaans wil het merendeel zich verbeteren door zich gehoord te voelen, maar durven het niet (meer) bespreekbaar te maken. Bang voor eventuele negatieve gevolgen in hun samenwerking(en), verdere escalatie of voor hun dienstverband. Een als niet positief ervaren beoordeling vergroot zelfs de angst om zich inhoudelijk kritisch uit te laten over zijn of haar bevindingen over het werk of de samenwerkingen. Het niet onderzoeken van deze signalen is een gemiste kans. Enerzijds leidt het tot verdere escalatie met de medewerker. Anderzijds geeft de medewerker waardevolle pijnpunten in de organisatie aan die daarmee genegeerd worden. Het conflict wat hierdoor ontstaat leidt tot meer onrust en kan zich als een olievlek in de organisatie verspreiden. 

Conflictbemiddeling of conflictcoaching draagt op een neutrale wijze bij aan het verbeteren van het klimaat binnen het bedrijf én zorgt voor een gedragen verbetertraject en/of re-integratie van de medewerker die er letterlijk ziek van is geworden. Het succes van conflictbemiddeling of conflictcoaching is vooral afhankelijk van hoe snel je het inzet. Bijvoorbeeld, afwachten op een terugkoppeling van de bedrijfsarts dat mediation is gewenst, kan in vele gevallen al leiden tot een ongewilde escalatie van de kwestie. Immers, de bedrijfsarts heeft de kwestie dan al bij uw medewerker betiteld als arbeidsconflict.

Arbeidsmediation en conflictcoaching
Met arbeidsmediation kunt u waardig als werkgever / leidinggevende en werknemer(s) samen tot een oplossing komen van de kwestie(s) met als doel het continueren van de samenwerking. Indien er nog niet echt een conflict is maar wel al de nodige wrijving is ontstaan én in de context van het probleem het nog niet echt nodig of gewenst is een formeel medationtraject in te gaan, dan biedt conflictcoaching een oplossing.

Indien er uiteindelijk toch gezamenlijk geconstateerd wordt dat de ambitie om voortvarend bij elkaar te willen blijven een gepasseerd station is, dan leidt de arbeidsmediation naar de zogenaamde exit-mediation.

Als gespecialiseerd arbeids- en organisatie mediator met ruim 20 jaar ervaring in de context van HR, bedrijfskunde en management, zie ik erop toe dat er op een respectvolle manier toegewerkt wordt naar een voor beide partijen acceptabel afscheid en de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst.

2Forgive Mediation: Conflictbemiddeling - Conflictcoaching - Communicatietraining
2Forgive Mediation begeleidt partijen vertrouwelijk, neutraal en onafhankelijk bij kwesties, conflicten en onderhandelingen door zich vooral te richten op het verbeteren van de condities waaronder besluitvorming plaatsvindt. Met als doel om tot een gezamenlijk gedragen oplossing en voor een ieder van hen tot optimale resultaten te komen, hetgeen resulteert in afspraken die ook daadwerkelijk worden nagekomen.

U bespaart zich veel geld, stress en tijd door het inzetten van arbeidsmedation en/of conflictcoaching. Daarnaast is alles wat tijdens de arbeidsmediation besproken wordt vertrouwelijk. En dus uitermate geschikt indien een voortzetting van de samenwerking of persoonlijk contact gewenst is.

Ik adviseer u graag in welk opzicht conflictcoaching onderdeel kan uitmaken van uw strategisch personeelsmanagement.

 

DISCLAIMER

In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op Rivierenland Business.nl aan u aanbiedt: Het gebruik van de informatie is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2Forgive Mediation is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen uit dit artikel her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 2Forgive Mediation.

Artikel

geplaatst: 09-10-2017

Loonkostensubsidie voor werkzoekenden uit de Participatiewet? Wat betekent dat voor mij als werkgever?

De loonkostensubsidie (LKS) is bedoeld om werkzoekenden uit de Participatiewet die moeilijk werk vinden, makkelijker aan een baan te helpen. U als werkgever krijgt deze subsidie als u een werkzoekende, die valt onder deze doelgroep, in dienst neemt.

Wanneer krijg ik loonkostensubsidie voor werkzoekenden uit de Participatiewet?
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, neemt u een werknemer in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen die niet in staat zijn zelfstandig (tijdelijk of structureel) het reguliere wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. Mensen met een arbeidsbeperking. Maar ook mensen met een talent. Mensen die een kans verdienen en graag hun talent willen inzetten.

Hoe hoog is de loonkostensubsidie?
Uw werknemer ontvangt het WML of een cao-loon van u als werkgever en bouwt hierover pensioen op. De loonkostensubsidie die u ontvangt is het verschil tussen het WML en de loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. Als het cao-loon hoger is dan het WML zijn die meerkosten voor rekening van u als werkgever. De loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het WML.

De hoogte van de loonkostensubsidie wordt bepaald op basis van een loonwaardemeting. Een loonwaardemeting kan worden ingezet als er voldoende zicht is op de arbeidsprestatie. Dat betekent meestal dat een medewerker bij u minimaal twee maanden aan het werk is.

Het is ook mogelijk om het eerste half jaar een medewerker in dienst te nemen met een subsidie van 50% van het WML. Dit wordt forfaitaire loonkostensubsidie genoemd. U als werkgever heeft eerder een beeld van de financiële gevolgen van het aannemen van deze medewerker. En het vereenvoudigt en bespoedigt de plaatsing van een werkzoekende.

Vacature opvullen? Help eens iemand aan het werk die van een uitkering leeft. Met een krappe arbeidsmarkt voor de boeg, zou dit weleens een goede oplossing kunnen zijn voor voldoende personeel en het laag houden van uw loonkosten.

Hoe lang heb ik recht op een loonkostensubsidie?
Bij medewerkers die langdurig het WML niet zelf kunnen verdienen heeft u structureel recht op LKS. U krijgt toekenning voor maximaal een jaar, tenzij het arbeidscontract korter van duur is of als er in eerste instantie forfaitare loonkostensubsidie is ingezet. Na een jaar wordt op basis van een loonwaardemeting opnieuw de hoogte van de subsidie waar u recht op heeft bepaald. De arbeidsprestatie van de werknemer of de functie kan namelijk veranderd zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Werkzaak Rivierenland? Of eens doorpraten over uw specifieke vacatures en wensen? Neem dan contact op met onze accountmanagers. Zij komen graag bij u langs. Kijk voor contactgegevens op www.werkzaakrivierenland.nl/accountmanagers of bel 088 9375 000

Artikel

geplaatst: 03-08-2017

Eerste SBR-kredietrapportage succesvol verzonden vanuit King

De pilot voor het automatisch versturen van de SBR kredietregistratie uit King Business Software is geslaagd!  Vanaf september kunnen alle King-kantoren de verplichte SBR kredietrapportage eenvoudig versturen via het King Aangifte Dashboard.

Via het King Aangifte Dashboard hadden de King-kantoren al een krachtige beheertool voor alles wat met de SBR aangiftes te maken heeft, zoals OB, ICP, Suppletieaangiftes, KVK publicaties en inrichtingsstukken (micro en klein). Nu kan ook de SBR kredietrapportage (micro) automatisch worden verzonden via het King Dashboard.

Voor accountantskantoren is het werken met de SBR kredietrapportages een logische stap naar een nog efficiënter proces. De uitvragende partijen als de KVK, Belastingdienst en de banken willen een gestandaardiseerd rapport waar alle noodzakelijke gegevens in staan. De kredietrapportage via King Business Software voorziet hierin.

Artikel

geplaatst: 27-02-2017

Gratis werkstijl assessment rapportage!

In het MKB en specifiek bij bedrijven met minder dan vijftig medewerkers, staan zo’n 60.000 vacatures open. Het effect van een langdurig openstaande vacature kan schadelijk zijn voor uw bedrijfsvoering en uw bedrijfsresultaten. In aanvulling op uw eigen zoektocht naar de passende kandidaat is het inschakelen van Respect 4Talent een professionele oplossing door de specifieke focus van onze recruiters. Daarnaast is het slagingspercentage van kandidaten die daadwerkelijk bij u in dienst blijven, hoger. Diverse middelen worden door ons ingezet zoals een talententest en een werkstijl assessment. Bij uw eerste werving en selectie opdracht ontvangt u tijdelijk een gratis werkstijl assessment rapportage van de eerste kandidaat van Respect 4Talent die u uitnodigt voor een persoonlijk gesprek.

Wij willen u hiermee uitnodigen om kennis te maken met onze betrokken en persoonlijke dienstverlening!

Artikel

geplaatst: 29-12-2016

Heeft u inzicht in uw (financiële) begroting 2017?

Vooruit kijken

We zijn aangeland in de decembermaand van 2016. De tijd vliegt.

Er is altijd sprake van veranderingen. De mens ontwikkelt zich gebruikmakend van techniek en automatisering. De ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Daar waar mensen al dachten zekerheden te hebben vallen ook deze steeds meer weg. 0% rente op de spaarrekening of zelfs betalen voor het stallen van je spaargeld, wie had dat ooit gedacht?

Als ondernemer wordt van u verwacht dat u de ontwikkelingen bijhoudt, hierop anticipeert en hieruit kansen voor uw bedrijf haalt. Immers stilstand is achteruitgang en voor u het weet, bevindt u zich in een (economische) wereld waarin u links en rechts voorbij bent gelopen. Helaas kan dit het einde van uw bedrijf betekenen.

Blijf dus bij, laat u informeren en bovenal ontwikkel uzelf en uw medewerkers! Neem tijd en rust om na te denken en uw visie en strategie uit te werken. Waar gaan we heen met ons bedrijf waar liggen onze kansen en ook de bedreigingen? Veelal lastig om dit te definiëren, maar o zo belangrijk om het denkproces handen en voeten te geven.

Wat is de verwachting voor 2017? Economen verwachten een lichte groei. Ook wij zien het ondernemersklimaat verbeteren en de investeringen en uitbreidingen nemen toe.

Meten is weten. Zorg dat u inzicht heeft in uw (financiële) begroting voor 2017 met daarvan afgeleid een liquiditeitsbegroting. Hiermee kunt u de realisatie in de loop van 2017 vergelijken en daar waar nodig bijsturen. Belangrijk om dit stuur te hebben en niet ongerust te worden van bijvoorbeeld seizoen patronen.

Zo gaat u goed voorbereid het nieuwe jaar in.

Wij wensen u een succesvol 2017!

Artikel

geplaatst: 05-12-2016

Beperking gemeenschap van goederen in huwelijksvermogensrecht

Beperking gemeenschap van goederen in huwelijksvermogensrecht

Wat verandert er en levert dat voordelen op?

De Eerste Kamer buigt zich op dit moment over het wetsvoorstel ‘Beperking gemeenschap van goederen’ dat 1 januari 2017 in werking treedt. Uitgangspunt is dat wat wordt opgebouwd tijdens het huwelijk gemeenschappelijk is. Vermogen van voor het huwelijk valt in het privévermogen van de betreffende partner, het zogenaamde voorhuwelijks vermogen. Er ontstaan dus drie vermogens: twee privévermogens en een gemeenschappelijk vermogen.

De bestaande uitzonderingen op de gemeenschap van goederen blijven bestaan, denk aan pensioenrechten, het wettelijk vruchtgebruik van de langstlevende en verknochte goederen. Erfenissen en schenkingen worden ook uitgezonderd. Een uitsluitingsclausule lijkt door de nieuwe wet niet meer noodzakelijk.

Hoe houdt u zicht op die verschillende vermogens?

De vermogensposities blijven alleen intact als er een administratie wordt gevoerd die laat zien wat er met het vermogen gebeurt. Als een echtgenoot een erfenis krijgt en de huwelijkspartners geven dat geld gezamenlijk uit aan huishouden, een vakantie of een auto, dan ontstaat bij echtscheiding een probleem. Er is dan geleefd als in algehele gemeenschap van goederen. Het is dus van belang om alle transacties tijdens het huwelijk te registreren. Partners moeten zelf bewijzen dat een bepaald goed privévermogen is. Gelukkig is de bewijslast vrij.

De praktijk

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht is voor veel mensen een regeling die beter aansluit bij de wensen van deze tijd. Erfenissen, schenkingen en voorhuwelijkse vermogens blijven privévermogen. Het risico bij deze regeling is het bijhouden van de administratie. Wordt dat niet goed gedaan, dan gaat het privévermogen mogelijk op in het gemeenschappelijk vermogen.

Wat betekent het voor ondernemers?

Bij de ondernemer en de DGA spelen natuurlijk nog een aantal andere aspecten. Wat gebeurt er bijvoorbeeld onder de nieuwe regels met het ondernemingsvermogen? Bestond de onderneming al voor het huwelijk, dan is dit privévermogen. Een tijdens het huwelijk gestarte onderneming is gemeenschappelijk vermogen.

Investeringen in bedrijfsmiddelen tijdens het huwelijk zijn een verhaal apart. Binnen het nieuwe huwelijksvermogensrecht valt iets binnen de gemeenschap of niet. Iets is privévermogen als het voor meer dan de helft met privégeld is betaald. Is dat niet zo, dan krijg je in de privéhoedanigheid een vordering op de gemeenschap die overeenkomt met het bedrag dat je vanuit privé hebt betaald.

Voor een ondernemer of DGA bieden de nieuwe regels niet altijd voldoende houvast om af te kunnen zien van huwelijkse voorwaarden. Dat geldt ook voor het ondernemersrisico. Onder huwelijkse voorwaarden (gescheiden vermogens) wordt dit risico voor de partner beperkt, iets wat onder het huidige en het nieuwe huwelijksvermogensrecht niet kan.

Heeft u vragen, VanNoord helpt u graag.

Artikel

geplaatst: 27-10-2016

HR Flex Benchmark

Hoeveel gaat u in 2017 besparen?

Indien u gebruik maakt van flexmedewerkers dan zou het kunnen zijn dat u over een paar maanden, uw eindejaarevaluatie heeft met uw flexleverancier.

Leveringsbetrouwbaarheid, kwaliteit, prijs, niveau van dienstverlening… Een aantal key performance indicatoren die ongetwijfeld aan de orde komen tijdens de evaluatie. Wellicht bent u tevreden én toch de vraag: Kan het nog beter?

Tijd voor een benchmark!

Echter, naast de uurtarieven voor de normale uren zijn er nog vele mogelijkheden om kosten te besparen. Én om de kwaliteit te optimaliseren. Hoe kan het goedkoper? Hoe kan het nog beter? Hoe bind ik mijn huidige flexpersoneel aan mijn bedrijf? En waar kan ik nog meer op letten? Hoe zorg ik ervoor geen appels met peren te vergelijken?

Maak eerst uw ideeën concreet! Het concretiseren van uw personele vraagstukken vindt plaats na een grondige arbeidsmarkt- en werkplekanalyse, gekoppeld aan uw bedrijfsdoelstellingen en uw strategische personeelsplanning.

​Inhoudelijk advies is mogelijk na een vrijblijvende pre-inventarisatie!

 

Artikel

geplaatst: 19-10-2016

Wet DBA en de onzekerheid voor de zzp’er en opdrachtgevers

Wet DBA en de onzekerheid voor de zzp’er en opdrachtgevers

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën belooft in zijn brief van 19 september jl. dat de Belastingdienst vanaf 1 mei 2017 geen boetes gaat opleggen aan ‘goedwillende ondernemers’ die niet precies werken volgens de nieuwe regels voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Verder zet de staatssecretaris meer ambtenaren in om de modelovereenkomsten te beoordelen die opdrachtnemers en –gevers zekerheid bieden over hun arbeidsrelatie. Wiebes wil met zijn belofte de vrees wegnemen dat er na 1 mei 2017 een ‘boetegolf’ aankomt.

Veel onzekerheid

‘Goedwillende ondernemers die in redelijkheid conform de modelovereenkomst werken hebben uiteraard niets te vrezen’, schrijft Wiebes in zijn brief van 19 september jl. ‘Het sanctiebeleid van de Belastingdienst is er nooit op gericht geweest alles digitaal af te straffen wat even buiten de lijntjes steekt.’

Verkapt dienstverband

De staatssecretaris stelt dat de nieuwe wet in veel sectoren goed werkt. Modelovereenkomsten geven in deze sectoren de zekerheid dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. In veel gevallen is een overeenkomst echter helemaal niet nodig, aldus Wiebes.

Praktijk

Dit zijn mooie toezeggingen van de staatssecretaris maar wat heb je hieraan in de praktijk. De onzekerheid is niet weggenomen met deze toezeggingen.

Ons advies is om je als ondernemer, zowel opdrachtgever als zzp ‘er, zo goed mogelijk in te dekken. Zorg dat je in ieder geval de ‘goedwillende ondernemer’ bent. Dan kun je, je daar op beroepen bij een belastingcontrole. Gebruik waar mogelijk de bestaande (branche) modelovereenkomsten. Er zijn voldoende modelovereenkomsten aanwezig, die je waar nodig aan kunt passen. Wij kunnen je hierbij helpen.

Een modelovereenkomst geeft geen zekerheid! Zorg dat de modelovereenkomst aansluit met de praktijk. Het eindresultaat spreek je met elkaar af, maar de weg naar het eindresultaat toe bepaalt de zzp’er. Leg heel goed vast, hoe het in de praktijk gaat, desnoods met foto’s of ander feitenmateriaal. Zorg dat je zoveel mogelijk aan kunt tonen dat er geen gezagsverhouding is. Werk zo weinig mogelijk met uurtje factuurtje maar factureer bijvoorbeeld in m2, aangenomen werk, een specifieke klus, object enz.

Als je als opdrachtgever twijfelt of er wel/geen dienstverband is, loop dan geen risico want de naheffingen zijn heel hoog! Als het risico te groot wordt, kies dan voor tijdelijk loondienstverband of pay-rolling. Overigens loopt de zzp’er ook risico’s, die kan bijvoorbeeld zijn zelfstandigenaftrek verliezen.

Kortom het laatste woord is nog niet gezegd over de wet DBA.

Artikel

geplaatst: 15-09-2016

Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt

Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli en minder dan een jaar geleden. Dit komt door economisch herstel en seizoeneffecten. De daling ten opzichte van juli doet zich in bijna alle sectoren voor, met uitzondering van het onderwijs. Dat het beter gaat met de arbeidsmarkt blijkt ook uit de Spanningsindicator. Doordat het aantal vacatures stijgt en het aantal werkzoekenden daalt, neemt de spanning toe. Van algemene krapte is echter nog geen sprake.

De afgelopen zomer is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland verder gedaald tot 51.132 eind augustus. Dat zijn er circa 650 minder dan een maand eerder en betekent een afname van 1,3%. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen in hetzelfde tempo. 

Vergeleken met een jaar geleden is de daling in Gelderland eveneens 1,3%, terwijl landelijk nog sprake is van een toename met 1,7%. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen in verhouding tot de beroepsbevolking, daalt daardoor in Gelderland tot 4,8%. Dat is nu gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Minder WW-uitkeringen in meeste sectoren
In vrijwel alle sectoren ligt het aantal WW-uitkeringen lager dan een maand geleden, maar ook lager dan een jaar geleden. Uitzonderingen in de vergelijking met juli zijn onderwijs en de metaalindustrie. Ten opzichte van een jaar geleden was er sprake van relatief sterke stijgingen bij het grootwinkelbedrijf en, ook hier weer, de metaalindustrie.

Meer spanning op de arbeidsmarkt
De Spanningsindicator van UWV geeft de verhouding weer tussen openstaande vacatures en kortdurend (korter dan zes maanden) geregistreerde werkzoekenden. Hoe meer werkzoekenden per vacature, hoe ruimer de arbeidsmarkt. Hoe minder werkzoekenden per vacature, hoe krapper de markt is. In 2015 en ook nog in het begin van 2016 was de Gelderse arbeidsmarkt als geheel nog ruim, maar nu is de spanning toegenomen tot een gemiddeld niveau. Dat betekent dus over het algemeen een betere balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Van algehele krapte is geen sprake en die wordt ook niet gauw verwacht.

Deze ontwikkeling geldt ook voor de afzonderlijke arbeidsmarktregio’s in Gelderland. Alleen in de Achterhoek en Rijk van Nijmegen is de arbeidsmarkt nog steeds ruim, maar ook daar neemt het aantal vacatures wel toe in verhouding tot het aantal werkzoekenden. In Rijk van Nijmegen blijft de groei van vacatures iets achter ten opzichte van de andere Gelderse regio’s. Dat hangt samen met de sterke vertegenwoordiging in deze regio van de sectoren zorg & welzijn en onderwijs. In de Achterhoek zorgt vooral de wat langzamere daling van het aantal werkzoekenden er voor dat de arbeidsmarkt nu nog als ruim wordt getypeerd. In Midden-Gelderland, FoodValley en Rivierenland is de spanning op de arbeidsmarkt nu gemiddeld, dus gelijk aan het provinciale gemiddelde.

Hoewel de Spanningsindicator voor alle beroepsgroepen oploopt, zijn er wel duidelijke verschillen tussen beroepsgroepen. Voor bijvoorbeeld ICT-beroepen is de arbeidsmarkt al langere tijd krap en die krapte neemt dus alleen nog maar toe. Voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen blijft sprake van een ruime arbeidsmarkt, dus met beperkte kansen voor werkzoekenden.

WW in Rivierenland daalt licht
Eind augustus telde Rivierenland 5.137 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er per saldo 77 minder dan eind juli, wat een daling betekent van 1,5%. Het WW-percentage, het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking, bedraagt in Rivierenland 4,3% en ligt nog steeds onder het landelijke gemiddelde van 4,8%. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland met 1,5% gedaald. Dat het aantal WW-uitkeringen lager is dan een jaar geleden, komt vooral door het gestage economische herstel.

WW daalt het sterkst in vervoer & opslag en uitzendbedrijven
De WW daalde in augustus het sterkst in de sector vervoer & opslag (-3,9%) en uitzendbedrijven (-6,2%). In de overige sectoren zijn de verschillen tussen het aantal WW-uiterkeringen eind juli en eind augustus zeer gering.

WW stijgt in onderwijs
Een van de weinige sectoren waar de WW in augustus toeneemt is het onderwijs. Dit is een normale ontwikkeling in deze periode, omdat veel tijdelijke contracten aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. In het begin van het nieuwe schooljaar zal een deel van deze WW’ers weer in het onderwijs aan het werk gaan.Een gunstige ontwikkeling in het onderwijs is, dat het aantal WW-uitkeringen 5,9% lager is dan een jaar geleden.

Artikel

geplaatst: 07-09-2016

46 verrassende feiten over ondernemerschapBron: 
Entrepreneurs infographic met dank aan dr-discount voor de illustraties