Nieuws

geplaatst: 08-12-2016

Fc Lienden Gelderse Sportploeg 2016

Tijdens het Gelders Sportgala op Sportcentrum Papendal heeft FC Lienden de Publieksprijs als Gelderse Sportploeg van het jaar 2016 gewonnen. Aanvoerder Mike Vreekamp nam de prijs in ontvangst uit handen van presentator Erben Wennemars.

Deze eervolle prijs is een prachtige beloning voor de verrichtingen van FC Lienden met dit jaar het tweede kampioenschap op rij in de zondag Topklasse en plaatsing voor de nieuw ingevoerde Tweede divisie. Er waren door een jury drie sportploegen genomineerd voor deze prijs. FC Lienden kreeg via internet de meeste stemmen.

Het Gelders Sportgala wordt jaarlijks door de Gelderse Sport Federatie en Topsport Gelderland georganiseerd in opdracht van de Provincie Gelderland.

Nieuws

geplaatst: 08-12-2016

Kabinet schetst route naar CO2-arme energievoorziening

De Energieagenda die vandaag door minister Kamp van Economische Zaken is gepresenteerd, geeft aan hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. In de energietransitie stuurt het kabinet op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Daarbij is het belangrijk dat de investeringen die de komende jaren in Nederland worden gedaan, passen bij een CO2-arme energievoorziening. Op deze manier benutten we de economische kansen die de energietransitie met zich meebrengt.  

Minister Kamp: "De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is definitief ingezet, er is geen weg terug. We moeten ons realiseren dat de omschakeling naar een CO2-arme economie grote investeringen vereist. Het kabinet zet in op beleid waarmee de energietransitie kosteneffectief gemaakt kan worden. De kostenbesparing die gemaakt is bij wind op zee heeft al laten zien dat dit mogelijk is."

In 2013 is met 47 partijen het Energieakkoord gesloten. Deze afspraken lopen tot 2023. "Met de Energieagenda beschrijven we het einddoel dat we moeten bereiken in 2050 en de route daarnaartoe. Bedrijven en lokale overheden hebben zekerheid nodig zodat zij hun plannen erop kunnen afstemmen. Volgende kabinetten zullen nog veel moeten uitwerken, maar wij leggen het fundament waarmee zij straks verder kunnen werken", aldus de minister.

Geleidelijke en tijdige overgang
Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs.  Dat betekent een drastische beperking van de CO2-uitstoot naar bijna 0 in 2050. "Als we de ontwikkeling in de periode 2013 en 2023 doorzetten, groeien we in een geleidelijk tempo toe naar een CO2-arme economie in 2050. Dan behalen we het maximale rendement uit de noodzakelijke investeringen en krijgt ons innovatieve bedrijfsleven de beste kansen op de Europese- en wereldmarkt", licht minister Kamp toe.

Energiebesparing, minder aardgasgebruik en meer investeringen in hernieuwbare energie
Het kabinet zet in op het terugbrengen van de energievraag door middel van energiebesparing en het terugdringen van het gebruik van aardgas door het stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warmte. Een breed pakket aan maatregelen wordt ingezet om dit te bereiken. Zo wordt gekeken hoe we verwarming van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen kunnen verduurzamen. Nu nog wordt 30 % van de gebruikte energie in Nederland hiervoor gebruikt Een belangrijke besparing is bijvoorbeeld te behalen door het laten vervallen van de wettelijke verplichting voor aansluiting van huizen en gebouwen op het gasnetwerk. Ook worden er niet meer automatisch nieuwe gasnetten aangelegd voor nieuwbouwwijken. En ook de bron van energie gaan we verder verduurzamen: stroomopwekking van windmolens op zee is succesvol en zal de komende jaren verder worden uitgebreid, ook met windparken die verder uit de kust liggen.

Routekaart na 2023
Het aantal volledig elektrische auto's en auto's op waterstof zal verder toenemen en  het is de ambitie vanaf 2035 alleen duurzame auto’s in Nederland te verkopen. De spoorsector zal volledig overschakelen op groene stroom. Vanaf 2025 maken nieuwe OV-bussen gebruik van hernieuwbare energie of biobrandstof. Om het fietsen aantrekkelijker te maken komen er meer veilige fietsverbindingen en een extra impuls voor fietsenstallingen in steden. Het wegtransport zal moeten overschakelen van fossiele naar biobrandstoffen en zuinigere  motoren. Ook de luchtvaart zal moeten overgaan op CO2-arme brandstoffen en zal efficiënter moeten vliegen. Daarnaast blijft de overheid de  energiebesparing door de industrie krachtig stimuleren. Productieprocessen moeten veranderen zodat er minder CO2 wordt uitgestoten. De CO2 die toch nog wordt geproduceerd kan worden opgeslagen in lege aardgasvelden in de Noordzee.  

Verantwoordelijkheid van iedereen
Minister Kamp: "Er is een goede start gemaakt, maar er liggen nog grote uitdagingen voor ons. De energietransitie is alleen te realiseren als burgers, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en alle overheden hieraan bijdragen en samenwerken. Het kabinet vindt het belangrijk om met de partijen in gesprek te blijven en, net zoals bij het Energieakkoord, afspraken te maken over de invulling van de transitie naar een CO2-arme economie en samenleving."

Burgers kunnen volop meedoen
Voor consumenten die zelf energie opwekken wordt het aantrekkelijker de energie op te slaan en te verkopen op momenten dat de vraag naar energie groot is. Opslag maakt het ook mogelijk de energie te gebruiken op het moment dat de consument zelf nodig heeft, bijvoorbeeld in de avonduren.

Betaalbaar voor burgers en bedrijven
Er bestaan verschillende berekeningen over de kosten die gemoeid zijn met de energietransitie. Vanwege de grote verschillen hiertussen is uitgebreider onderzoek noodzakelijk. Daarbij zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor financiering van de benodigde investeringen.

De eerste uitkomsten daarvan worden medio 2017 verwacht. Uitgangspunt is dat de energietransitie betaalbaar blijft voor burgers en bedrijven.

Nieuws

geplaatst: 05-12-2016

Hans de Boer: 'Fors investeren in eigen land goed voor economie'

We kunnen Nederland vooruit helpen door fors in eigen land te investeren', dat zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Hij verwijst daarbij naar het plan NL Next Level dat de ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland deze zomer hebben gepresenteerd. Ook wijst De Boer op de reactie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op de investeringsplannen van de aankomende Amerikaanse president Donald Trump. Zijn plannen op het gebied van infrastructuur en belastingen helpen de economie vooruit, zowel in Amerika als wereldwijd, concludeerde de OESO deze week. VNO-NCW pleit al langer voor nieuwe investeringen onder de noemer NL Next Level. 

Voorwaartse energie
"Nederland heeft een goede uitgangspositie en de positieve reactie van de OESO op de investeringsplannen van Trump laat zien dat investeren inderdaad nieuw perspectief kan bieden aan velen", stelt De Boer. "Wij willen met onze campagne NL Next Level voorwaartse energie brengen en mensen houvast bieden. Niet door in het 'gevlei te komen' met sympathiek klinkende reparatiemaatregelen die de overheid heel veel geld kosten. Maar door nieuwe investeringen in ons land. Investeringen waardoor we gaan naar een situatie van volledige werkgelegenheid en kansen voor iedereen."

Concrete projecten
Door een extra financiële impuls op de rijksbegroting van circa 7,5 miljard euro per jaar kunnen noodzakelijke publieke investeringen worden gefinancierd en kunnen private investeringen worden losgetrokken via een speciaal Investeringsfonds, stelt de VNO-NCW-voorzitter. Dit kan oplopen tot private investeringen van meer dan 100 miljard. Daarbij gaat het om concrete projecten als de aanleg van nieuwe energiesystemen, terugkeer van de industrie door 3D-printen en grootscheepse isolatie. "Daarbij hoort ook een omvangrijke sociale agenda waar we momenteel binnen de SER met de sociale partners aan werken', stelt de voorzitter van VNO-NCW. De Boer wijst erop dat veel van Trumps plannen nog verder moeten worden uitgewerkt de komende tijd. 'NL Next Level bevat al een concrete en onderbouwde investeringsagenda."

Nieuws

geplaatst: 05-12-2016

Ultimaker valt in de prijzen tijdens FD Gazellen Awards

Ultimaker,producent van 3D-printers uit Geldermalsen, kreeg onlangs  de Oryx-prijs uitgereikt tijdens de FD Gazellen Awards: de prijs voor meest bijzondere prestatie. De producent van 3D-printers uit Geldermalsen verkoopt producten aan alle grote bedrijven in de wereld, zoals Apple, Tesla en Airbus, maar ook prestigieuze universiteiten als Harvard en Yale en TU Delft. De marktpotentie is door de toepasbaarheid in talloze productiesectoren eindeloos. De 3D-printers van het bedrijf worden door klanten vooral gebruikt om prototypes te maken, maar ook voor kleine series maatwerkproducten.

VoIPGRID is bekroond met de FD Gazellen als het snelst groeiende bedrijf van Nederland. De aanbieder van telecomdiensten uit Groningen zag van 2013 tot en met 2015 de omzet met 1673 procent groeien. Bedrijven kunnen beldiensten bij VoIPGRID inkopen en onder eigen merknaam verkopen. MKB-Nederland participeert via haar initiatief BusinessBoost (met ING) in de FD Gazellen Awards.

Alle ondernemingen die de afgelopen drie boekjaren ten minste 20 procent zijn gegroeid in omzet, ontvangen een FD Gazelle Award. In vier regio’s reikte het Financieele Dagblad de afgelopen maand al gouden, zilveren én bronzen Gazellen uit aan de drie snelst groeiende bedrijven per regio in de categorieën klein (€ 100.000 tot € 2 mln), middelgroot (€ 2 mln tot € 10 mln) en groot (meer dan € 10 mln). De honderd snelste groeiers zijn dinsdag bekendgemaakt tijdens de finale van de FD Gazellen Awards 2016 in de Hermitage in Amsterdam. Het zijn bedrijven die tussen 2013 en 2015 een omzetgroei hebben behaald van minstens 208 procent.

De FD Gazellen Awards richt zich op snelgroeiende ondernemingen in Nederland. Dit jaar zijn er 617 FD Gazellen bekroond tijdens vier regionale bijeenkomsten eerder deze maand. Dat is een kwart meer dan vorig jaar (490).

Artikel

geplaatst: 05-12-2016

Beperking gemeenschap van goederen in huwelijksvermogensrecht

Beperking gemeenschap van goederen in huwelijksvermogensrecht

Wat verandert er en levert dat voordelen op?

De Eerste Kamer buigt zich op dit moment over het wetsvoorstel ‘Beperking gemeenschap van goederen’ dat 1 januari 2017 in werking treedt. Uitgangspunt is dat wat wordt opgebouwd tijdens het huwelijk gemeenschappelijk is. Vermogen van voor het huwelijk valt in het privévermogen van de betreffende partner, het zogenaamde voorhuwelijks vermogen. Er ontstaan dus drie vermogens: twee privévermogens en een gemeenschappelijk vermogen.

De bestaande uitzonderingen op de gemeenschap van goederen blijven bestaan, denk aan pensioenrechten, het wettelijk vruchtgebruik van de langstlevende en verknochte goederen. Erfenissen en schenkingen worden ook uitgezonderd. Een uitsluitingsclausule lijkt door de nieuwe wet niet meer noodzakelijk.

Hoe houdt u zicht op die verschillende vermogens?

De vermogensposities blijven alleen intact als er een administratie wordt gevoerd die laat zien wat er met het vermogen gebeurt. Als een echtgenoot een erfenis krijgt en de huwelijkspartners geven dat geld gezamenlijk uit aan huishouden, een vakantie of een auto, dan ontstaat bij echtscheiding een probleem. Er is dan geleefd als in algehele gemeenschap van goederen. Het is dus van belang om alle transacties tijdens het huwelijk te registreren. Partners moeten zelf bewijzen dat een bepaald goed privévermogen is. Gelukkig is de bewijslast vrij.

De praktijk

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht is voor veel mensen een regeling die beter aansluit bij de wensen van deze tijd. Erfenissen, schenkingen en voorhuwelijkse vermogens blijven privévermogen. Het risico bij deze regeling is het bijhouden van de administratie. Wordt dat niet goed gedaan, dan gaat het privévermogen mogelijk op in het gemeenschappelijk vermogen.

Wat betekent het voor ondernemers?

Bij de ondernemer en de DGA spelen natuurlijk nog een aantal andere aspecten. Wat gebeurt er bijvoorbeeld onder de nieuwe regels met het ondernemingsvermogen? Bestond de onderneming al voor het huwelijk, dan is dit privévermogen. Een tijdens het huwelijk gestarte onderneming is gemeenschappelijk vermogen.

Investeringen in bedrijfsmiddelen tijdens het huwelijk zijn een verhaal apart. Binnen het nieuwe huwelijksvermogensrecht valt iets binnen de gemeenschap of niet. Iets is privévermogen als het voor meer dan de helft met privégeld is betaald. Is dat niet zo, dan krijg je in de privéhoedanigheid een vordering op de gemeenschap die overeenkomt met het bedrag dat je vanuit privé hebt betaald.

Voor een ondernemer of DGA bieden de nieuwe regels niet altijd voldoende houvast om af te kunnen zien van huwelijkse voorwaarden. Dat geldt ook voor het ondernemersrisico. Onder huwelijkse voorwaarden (gescheiden vermogens) wordt dit risico voor de partner beperkt, iets wat onder het huidige en het nieuwe huwelijksvermogensrecht niet kan.

Heeft u vragen, VanNoord helpt u graag.

Column

geplaatst: 05-12-2016

Heeft videovergaderen / skypen voordeel?

Als ik de uitingen van Microsoft mag geloven wel.. Alleen gaan zij vaak uit van internationale contacten en grote afstanden. In Nederland is dat over ’t algemeen wel anders en stap je toch gemakkelijk in de auto om naar een afspraak te gaan. Dat is natuurlijk veel persoonlijker en vaak ook prettiger. Toch heb ik vandaag maar weer eens ervaren dat videovergaderen, ook in een land met korte afstanden, een verademing kan zijn.

Zo stapte ik vanmorgen vol energie in de auto. Ik was echter nog geen tien minuten onderweg of alles stond stil. Na zeker 15 minuten wachten, besefte ik me dat ’t me niet ging lukken om op tijd bij mijn afspraak te komen.. Wat doe je dan? Bel je de afspraak af, verzet je de afspraak -zonder te weten of deze op korte termijn wel past in de agenda van de ander- of besluit je om toch door te gaan in de valse hoop dat je misschien toch nog op tijd komt..

Ik besloot om m’n contactpersoon te bellen en uit te leggen wat de situatie was. Nog geen half uur later zaten we samen in een videovergadering waarbij we het document in beeld hadden met de planning van ons softwaretraject. We namen de lijst door, vulden de acties aan, pasten de status aan en hebben een aantal datums als deadline opgenomen. Nog geen kwartier later sloten we ons gesprek af en waren de actiepunten duidelijk. Naast het feit dat we toch voortgang konden boeken in het traject, bespaarde ik ook nog eens meer dan 2 uur reistijd en was de overlegtijd die we hadden effectief. Daardoor had ik meer tijd voor andere dingen en het uitwerken van de actiepunten die we hadden besproken.

Begrijp me niet verkeerd.. De volgende keer stap ik weer in de auto naar mijn afspraak. Echter zet deze situatie mij wel aan het denken. Hoe en wanneer kan videovergaderen mij voordeel opleveren? Wist u overigens dat Skype voor Bedrijven standaard onderdeel is van diverse Microsoft Office 365 abonnementen? Informeer eens naar de mogelijkheden. De kans is groot dat u ’t al heeft, alleen nog niet gebruikt. Heeft u ’t nog niet, dan weet u bij deze dat u vanaf € 1,80 per maand al kunt starten.

Marius Hakkesteegt

Nieuws

geplaatst: 02-12-2016

Werkgevers, wetenschappers en beleidsmakers buigen zich over de Arbeidsmarkt van Morgen

Prominenten uit de overheid, politiek, wetenschap en het bedrijfsleven buigen zich vrijdag 2 december in Delft over de inrichting van de arbeidsmarkt in Nederland. Hoe kan die beter? Welke veranderingen zijn nodig om klaar te zijn voor de toekomst? Met welke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden?
 
Na een succesvol congres in april organiseert branchevereniging NBBU in samenwerking met de Nyenrode Business Universiteit een boeiende dag en dialoog over de Arbeidsmarkt van Morgen. Drie wetenschappers hebben een paper geschreven en houden presentaties die als uitgangspunt zullen dienen voor wat een levendige discussie moet worden. Het doel is samen tot een nieuwe inrichting van de arbeidsmarkt te komen. Met the whole system in one room zijn de verwachtingen hoog.
 
Uitdagingen
Op de conferentie zet Bob de Wit, hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode, uiteen welke uitdagingen de toenemende digitalisering heeft voor de arbeidsmarkt. “Wat zal digitalisering precies brengen en welke concrete maatregelen moeten worden genomen? Het NBBU-congres biedt aan de impact van digitalisering te ontdekken om samen tot oplossingen te komen die een toekomst in de arbeidsmarkt kan garanderen.”
 
Hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht Victor van Kommer voert de aanwezigen mee langs de kenmerken van de nieuwe economie en schetst de contouren van een nieuw fiscaal stelsel dat een antwoord kan formuleren op de vragen van een flexibele arbeidsmarkt.
 
Kansen
Dr. Aukje Nauta van Factor Vijf wijst op de voordelen die duurzame inzetbaarheid als businessmodel kan hebben voor organisaties. Futuroloog Barbara van Veen bespreekt welke gevolgen nieuwe technologie heeft voor hoe we werken, wie er werken en welke taken we zelf nog doen.
 
De genodigden nemen deel aan een discussieronde naar aanleiding van de referaten van de genoemde wetenschappers en worden uitgedaagd met creatieve oplossingen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt te komen. Gezamenlijk wordt vervolgens het net opgehaald om de vangst van de dag te wegen.
 
NBBU
“De opkomst uit wetenschap, overheid en bedrijfsleven doet ons goed. Je merkt dat er een duidelijke wens en wil is om samen tot een wendbare en sociaal rechtvaardige arbeidsmarkt te komen. Dat is belangrijk, want de arbeidsmarkt van morgen begint namelijk al vandaag”, aldus NBBU-directeur Marco Bastian.
 
De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt, met name in het MKB.  We behartigen de belangen van 1100 dienstverleners in de flexbranche: waaronder zzp-bemiddelaars, uitzendbureaus, payroll-ondernemingen en andere intermediairs. Een NBBU-onderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.
 
 

Nieuws

geplaatst: 02-12-2016

Tijdelijk waarnemend burgemeester in West Maas en Waal

Nadat burgemeester Thomas Steenkamp op 16 juni 2017 eervol ontslag is verleend zal zijn functie eerst door een waarnemend burgemeester ingevuld worden.
 
Eind 2017 nieuwe burgemeester
In afstemming met de Commissaris van de Koning is besloten dat er vóór het kerstreces van 2017 een nieuwe burgemeester is. In de periode vanaf het ontslag van de burgemeester Thomas Steenkamp in juni tot aan de kroonbenoeming van de nieuwe burgemeester zal de functie door een waarnemend burgemeester ingevuld worden. Deze waarnemer zal door de Commissaris van de Koning worden benoemd.
 
Drie extra raadsvergaderingen
De procedure voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester is opgestart. Er worden hiervoor drie extra raadsvergaderingen ingepland.
In de eerste vergadering wordt een profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Er wordt  een vertrouwenscommissie ingesteld. Ook wordt er een Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld. Wij streven erna deze zogenaamde profielschetsvergadering vóór het zomerreces te houden.
Na vaststelling van de profielschets zal de minister van Binnenlandse Zaken de vacature openstellen. De vertrouwenscommissie gaat na de zomer selectiegesprekken voeren. Zij komt uiteindelijk met een voordracht van twee kandidaten in een besloten vergadering naar de raad. In deze besloten vergadering wordt bepaald welke kandidaat bij de minister aanbevolen wordt als nieuwe burgemeester.
In de hierop volgende openbare raadsvergadering wordt de kandidaat, die als eerste op de lijst staat, bekend gemaakt. Deze vergadering zal naar verwachting in december plaatsvinden. Op voordracht van de raad en de Minister volgt er dan een benoeming door de Kroon.
In de derde extra geplande vergadering wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd en beëdigd.
 
 
 
 
 

Business Ontmoet business

geplaatst: 30-11-2016

Eindejaarsbijeenkomst 'Omgaan met druk' - presentatie Ed Janssen

Op woensdag 21 december vindt de laaste Business Ontmoet Business Midden Nederland bijeenkomst plaats bij Landgoed Zonheuvel in Doorn (in het Maarten Maartenshuis). Tijdens deze bijeenkomst zal KNVB-scheidsrechter Ed Janssen een presentatie geven over vernieuwing in arbitrage en hoe je het beste om kan gaan met druk. In 2003 floot Janssen zijn eerste wedstrijd in het Nederlands betaald voetbal; de wedstrijd Cambuur tegen Excelsior in de Eerste divisie. In 2005 maakte hij zijn debuut in de Eredivisie, in een wedstrijd tussen N.E.C. en RBC Roosendaal. Hij is tevens regelmatig actief als 4de, 5de of 6de official bij Champions League en Europa League wedstrijden.

Wat mag u van deze bijeenkomst verwachten? Uiteraard een welkomstdrankje, een diner en natuurlijk de uitgebreide gelegenheid om te netwerken.
 
Programma
17.30 - Ontvangst met welkomstdrankje en hapje
18.00 - Welkomstwoord
18.10 - Presentatie Ed Janssen
18.45 - Aanvang diner en gelegenheid tot netwerken
21.00 - Einde bijeenkomst 

Aanmelden 
Business Ontmoet Business-leden van Rivierenland Business kunnen zichzelf aanmelden via bobmiddennederland.nl. Ook introducés van leden zijn van harte welkom en mogen eenmalig gratis de sfeer komen proeven. Zij kunnen zich inschrijven via bobmiddennederland.nl en zich aanmelden voor de betreffende bijeenkomst. U kunt eventueel ook een mail met uw NAW-gegevens sturen naar bob-borrel@vanmunstermedia.nl. Andere belangstellenden betalen eenmalig 25 euro.

Speciale kerstactie
Omdat de feestdagen naderen, hebben wij voor onze Business Ontmoet Business leden een speciale actie. Stuur vóór maandag 19 december uw nieuwjaarsgroet (maximaal 150 woorden) naar jessica@vanmunstermedia.nl en dan zorgen wij dat deze gratis wordt geplaatst in editie 6 van Rivierenland Business! 

Tip
Heeft u nog leuke goodies om de deelnemers cadeau te doen? Stuur deze dan vóór woensdag 16 december a.s. naar Marie-Louise van Heeckeren, Kerkenbos 12-24A, 6546 BE Nijmegen.

Tot ziens op 21 december bij Landgoed Zonheuvel! 

Nieuws

geplaatst: 25-11-2016

Een vijfde Europese werkzoekenden vond werk in tweede kwartaal

Een op de vijf werkzoekenden binnen de grenzen van de Europese Unie vond in het tweede kwartaal van dit jaar werk.Dat blijkt uit cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat, die vrijdag werden gepubliceerd. In Nederland slaagde ruim een kwart van de werkzoekenden in hun missie.

Aan het einde van het eerste kwartaal zochten krap twintig miljoen Europeanen een baan. Waar bijna vier miljoen van hen slaagden in die zoektocht, gooiden 3,5 miljoen mensen definitief de handdoek in de ring.

Zij gaven om uiteenlopende redenen de zoektocht naar een baan op. Anderzijds betraden 3,6 miljoen mensen, die niet te boek stonden als werkzoekenden, met succes de arbeidsmarkt.

Verder bleek dat twee miljoen werknemers in de EU in het tweede kwartaal hun baan verloren. Dat komt neer op 1,2 procent van het totale aantal werkenden. Daarbij stopten circa 2,7 miljoen mensen met werken zonder op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Bron: ANP/NU.nl